Back to top

Krónikákból

Bizánci krónikákból, feljegyzésekből

"…nem madarak ők, hogy a levegőn át repülve megmeneküljenek a türkök kardjától, sem pedig halak, hogy víz alákerülve eltűnjenek a tenger hullámainak legmélyén…” Az Avarok kagánja Kandik nevezetű főtisztjét küldte követként Konstatninápolyba I. Justinianus császárhoz (a beszélgetést leírták):” Császár! Egy vitéz és számos nemzet, a legszámosabb és legvitézebb e földön, jön neked magát felajánlani. Ezek az avarok, a legyőzetlen és győzhetetlen faj, mely minden ellenét meg tudja semmisíteni, pajzsul szolgálhat e birodalomnak. Ha saját javad kívánja, hogy ily néppel fegyveres szövetséget köss s azt mint segítő felet örökre magadhoz csatold:fölajánljuk szövetségünket s csak két dolgot kötünk ki: fizess az avaroknak illő ajándékok mellett évi segélypénzt s adj neki jó földeket hol békében megtelepedhessenek.”

Baján kagán válasza a bizánci követeknek akik sértő hangot ütöttek meg

"Akarjátok tudni mi a célom? Szétrombolni azt a hosszú kőfalat amely mögé bújtatok!” Ezután a követeket vasra verette s széttépette a követek sátrát, amely az avaroknál a halálos ítélet volt.

558-ban Konstatninápolyban Justinianus kelet-római császár előtt az avarokról

"Megnézésükre összefutott az egész város, mert soha ilyen népet még nem láttak. Hátul nagyon hosszú volt a hajuk, szalagokkal megkötve, és befonva. Egyéb viseletük a többi hunokéhoz hasonlított.”

Egy görög író elbeszéléséből

jegyzetek (Bolgár király Krum tudni kívánta az avaroknak mi okozta az elgyengülést. A táborában őrzött foglyok közül négy vén avart hozatott maga elé s kérdésére így válaszolt a legtekintélyesebb): „Óh király, annak sok és különféle oka van. Legelsőben az áskálódás, mely kagánunktól a hű és igaz tanácsosokat eltávolítván, a kormányt gazemberek kezére juttatta. Azután jött a bírák romlottsága, akiknek az lett volna tisztjük, hogy a népnek igazságot szolgáltassanak, a képmutatókkal, és tolvajokkal cimboráltak, továbbá a bor bősége részegeskedést szült, az avarok midőn testüket elgyengítették, egyszersmind eszüket is elvesztették. Utoljára következett a kereskedés szenvedélye, hogy romlásunkat teljessé tegye, az avarok kalmárokká lettek, egyik csalta a másikat, s a testvér, testvérét is áruba bocsájtotta. Ezek voltak uram, szerencsétlenségeink forrásai.”

782-ben Paderbornban Nagy Károly országgyűlésén megjelentek az avarok a bajor-avar határvillongásokról beszélni. A krónikából.

"Károly jó indulattal hallgatta ki őket, erélyes választ adott nekik, úgy bocsátotta el őket…”